Kościół św. Jana Chrzciciela

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
nowotarski
Gmina
Jabłonka
Miejscowość
Orawka
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Krakowska
Parafia
Św. Jana Chrzciciela
Tagi
architektura drewniana architektura XVII wieku kościół drewniany św. Jan Chrzciciel
Identyfikator
DZIELO/13412
Kategoria
kościół
Ilość
1
Czas powstania
około 1650 roku
Technika i materiał
drewno modrzewiowe, kamień, techniki ciesielskie, stolarskie, kamieniarskie, gont
Autor noty katalogowej
Maria Działo
Domena Publiczna

Dzieje zabytku

Między 1647 a 1649 rokiem na Górną Orawę przybył jeden z pionierów rekatolizacji, kapłan diecezji krakowskiej, mistrz sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, ksiądz Jan Sczechowicz. Arcybiskup prymas Węgier powierzył temu kapłanowi odbudowę struktur kościelnych w całym komitacie. Sczechowicz otrzymał szereg zadań i pozwoleń, mógł również poświęcać sprzęt kościelny i cmentarze. W 1650 roku przystąpił do budowy kościoła w Orawce. W tym celu została zakupiona za 20 talarów carskich ziemia od gospodarza Jana Cieslaka na tzw. Roli Madoniowej. Spisując swój testament w 1659 roku Sczechowicz skromnie zapewniał, że środki na ten cel udało się uzbierać z licznych jałmużn i darowizn oraz przy jego niewielkim wkładzie. Jednakże zeznania składane przez chłopów z Orawki w sprawie prześladowania katolików na Orawie wskazują, że ksiądz Sczechowicz sam ufundował powyższą sumę. Wkrótce luterańska administracja zakwestionowała ową sprzedaż gruntu, jako bezpodstawną z racji, że w tym czasie chłop nie mógł posiadać własnej ziemi. Mimo tych sprzeciwów u progu 1651 roku budowa kościoła była wyraźnie zaawansowana. Już od lutego 1651 roku ksiądz Sczechowicz mógł odprawiać mszę świętą przy misyjnym ołtarzu przenośnym, w którym umieszczono relikwie św. Zefiryna, welonu św. Katarzyny ze Sieny i św. Doroty. W 1654 roku budowa otrzymała protekcję ze strony cesarza Ferdynanda III, który oficjalnym pismem wziął pod opieką księdza Sczechowicza i wykonywane przez niego dzieło. Rok później przyznał również Sczechowiczowi nobilitację wraz z herbem za dzieło misyjne na Spiszu i Orawie. W 1715 roku biskup belgradzki Łukasz Natalii, objeżdżający parafie orawskie, konsekrował kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce. Pierwszą relację o wyglądzie tej świątyni spisał ksiądz Jan Ratułowski w 1656 roku. W tym czasie większa część świątyni była wystawiona, a obok stała już gotowa dzwonnica, pod którą ustawiono trzy prowizoryczne ołtarze, konfesjonał i pomieszczenie na sprzęty gospodarcze. Czas powstania wspomnianej dzwonnicy jest kwestią sporną pośród badaczy historii kościoła w Orawce. Bez wszelkich wątpliwości można jednak opisać budowę kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, którą odnotowano szczegółowo w źródłach. Tą czworoboczną część świątyni, dostawioną do wschodniej ściany prezbiterium i zamkniętą trójbocznie zbudowano w 1728 roku. Jednakże zamysł jej powstania podjął pleban Jan Gawenda już w latach 1715-1723. Kaplicę odnowił oraz wyposażył w potrzebne sprzęty pleban Antoni Tuszyński (1816-1819), pochowany zresztą pod posadzką kaplicy. W 1901 roku znacznemu remontowi uległa wieża kościelna. Prawdopodobnie dokonano całkowitego demontażu starej konstrukcji. W tym roku usunięto również barokową wieżyczkę na sygnaturkę z dachu nawy. Za zgodą Bogdana Tretera architekt Kramowski zaprojektował w 1935 roku nową wieżyczkę, strzelistą i wieloboczną, obitą gontem. Opisując historię budowy kościoła w Orawce należy również wspomnieć o powielanym przez lata błędzie, jakoby w Orawce miała stać wzniesiona w 1614 roku świątynia protestancka. Błąd wynika z odczytania dokumentu, w którym zapisano że kościół stanął w 1614 roku w Orawce. Jednakże od końca XVI do połowy XVII wieku nazwą tą określano większy obszar, zajmujący również wsie Podwilk, Podsarnie, Harkabuz. Świątynia z 1614 roku w istocie została wystawiona w Podwilku, a sama (dzisiejsza) Orawka przed wybudowaniem obecnej świątyni nie posiadała żadnego kościoła.

Ołtarz główny wraz z dekoracją rzeźbiarską wykonano prawdopodobnie w czasie posługi księdza Barnego około 1693-1705 roku. W polu umieszczona jest rzeźbiona Pieta, a na zasuwie obraz św. Jana Chrzciciela. Powyżej znajduje się medalion z rzeźbioną głową św. Jana Chrzciciela na tacy. W osiach bocznych płytkie nisze mieszczą figury św. Wojciecha po lewej stronie i św. Stanisława po prawej. W drugiej kondygnacji jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kondygnację flankują rzeźby św. Barbary po lewej stronie oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej po prawej stronie. Z kolei na osi skrajnych kolumn, za przyczółkami ustawiona jest druga para dwóch świętych prawdopodobnie węgierskich. Drzwiczki bramek są ozdobione malowanymi przedstawieniami św. Piotra po lewej stronie i św. Pawła po prawej. Ponad bramkami na cokołach ustawione są figury św. Stefana po lewej stronie i św. Władysława po prawej. Interesujące przedstawienie znajduje się również na odwrociu ołtarza, gdzie umieszczone jest malowidło przedstawiające św. Marię Magdalenę. Z kolei ołtarze boczne oraz ambonę wykonano w latach około 1693-1705. Interesujący ołtarz znajuje się również w kaplicy bocznej. Ołtarz powstał wkrótce po wybudowaniu kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, czyli około 1728 roku. Pierwotnie w polu głównym umieszczona była rzeźbiona Pieta, która obecnie znajduje się na ołtarzu głównym. Niestety nieznana jest atrybucja rzeźb umieszczonych na ołtarzu o prowincjonalnym charakterze wykonania. Ikonografia ołtarza w całości poświęcona jest tematyce pasyjnej, którą prezentuje przede wszystkim krucyfiks umieszczony w polu głównym (pierwotnie też rzeźba Piety), a także rzeźby aniołów i aniołków z arma Christi w dłoniach, święci związani z Męką Pańską, tj. św. Maria Magdalena i św. Weronika. Do wezwania kaplicy – Matki Boskiej Bolesnej odnosi się serce umieszczone w partii belkowania, przebite mieczami. Niewątpliwie jedynymi z najcenniejszych zabytków w kościele w Orawce są tkaniny wielkopostne, a zwłaszcza tkanina z przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej, która powstała w XVIII wieku i należy do typu opon jednoscenowych (Einszeniger Typ). Stanowi spójny komplet wraz z tkaninami przedstawiającymi: Biczowanie Chrystusa i św. Marię Magdalenę. Ponadto w świątyni znajduje się szereg innych wysokiej klasy artystycznej dzieła, które warto zobaczyć, w tym obrazy, rzeźby, feretrony, stalle i ławki, a także polichromię ścienną obejmującą całe wnętrze. Wychodząc z kościoła warto zwrócić uwagę na kapliczkę, nazywaną również słupem morowym, która powstała w 1758 roku w Białym Potoku z fundacji księdza Adama Wilczka. Zdobią ją wizerunki świętych: św. Marii Magdaleny, św. Rozalii, św. Donata i św. Floriana, a na szczycie znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem. Figury świętych niewiast miały chronić przed zarazą, św. Donata przed piorunami i burzami, św. Floriana przed pożarami, a o wszelką opieką proszono Matkę Boską Niepokalanie Poczętą.

Opis

Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce usytuowany jest w centrum wsi na zachód od drogi prowadzącej z Jabłonki do Podwilka. Jest otoczony starodrzewiem, teren przykościelny opasany jest murem z łamanego kamienia. W granicach ogrodzenia znajduje się rozległy cmentarz przykościelny.

Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup na kamiennej podmurówce. Prezbiterium wydłużone i zamknięte wielobocznie, nawa szersza i prostokątna. Przy prezbiterium od północy usytuowana jest zakrystia, a od wschodu murowana kaplica Matki Boskiej Bolesnej z 1728 roku o wielobocznym zakończeniu z przybudówką w rodzaju zakrystii od północy. Świątynia zbudowana jest z bierwion, łączonych na kwadratowy czop, bez ostatków. Poszczególne barwiona umocnione są pionowo tyblami.

Wnętrze kościoła nakrywają stropy drewniane, płaskie, w nawie z zaskrzynieniami, podpartymi słupami. Zaskrzynienia w nawie obite są deskami dekorowanymi polichromią. W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej sklepienie kolebkowe z lunetami. Ściana arkady tęczowej zamknięta jest łukiem półkolistym, na belce tęczowej umieszczona jest Grupa Ukrzyżowania. Przy nawie od południa dobudowana jest nowsza, drewniana kruchta. Chór muzyczny wsparty na dwóch profilowanych słupach z nim złączony chórek boczny przy północnej ścianie nawy. Otwory okienne usytuowane wyłącznie od strony południowej w kształcie stojących prostokątów, zamknięte półkoliście.

Na zewnątrz ściany świątyni obite gontem z wyjątkiem murowanej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, która została otynkowana. Wieża częściowo wtopiona w korpus, częściowo wysunięta ryzalitycznie; w przyziemiu babiniec. Wieża wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, główne narożne słupy nośne pochylone, wzmocnione tzw. krzyżami św. Andrzeja. Wieża zwieńczona jest nadwieszoną izbicą, szalowaną deskami w układzie pionowym z listwowaniem z czterolistnymi okienkami. Wyżej ostrosłupowy hełm z czterema narożnymi wieżyczkami. Kościół nakryty gontem w postaci długiego, kalenicowego dachu o rozległych połaciach, otulonym płaszczem gontowym z szerokim, załamanym okapem. Na wspólnym dachu kościoła i kaplicy nowa wieżyczka na sygnaturkę.

Zarys problematyki artystycznej

Kościół w Orawce został wybudowany w typowym układzie wnętrza z podziałem na dwa człony odpowiadające potrzebom liturgii: prezbiterium stanowiącym część kapłańską oraz nawę, przeznaczoną dla wiernych. Nietypowym rozwiązaniem jest jednak dobudowanie do wschodniej części prezbiterium murowanej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. Charakterystyczne z kolei dla kościołów gotyckich i późnogotyckich jest rozmieszczenie okien tylko po stronie południowej oraz nakrycie budowli jednym dachem o jednej kalenicy nad nawą i prezbiterium. W gotyku unikano umieszczania okien po stronie północnej, bowiem uważano ją za strefę zła, natomiast otwory drzwiowe ze względów bezpieczeństwa ograniczano tylko do koniecznych.

Streszczenie

Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce to pierwsza na północnej Orawie parafialna świątynia katolicka. Budowa świątyni rozpoczęła się około 1650 roku, w czasie gdy proboszczem parafii był ksiądz Jan Sczechowicz, który zmarł tuż po ukończeniu budowy kościoła w 1659 roku i został pochowany pod posadzką w prezbiterium. Na przestrzeni wieków wygląd kościoła ulegał zmianom. Prezbiterium z zakrystią, nawę oraz wieżę, która jest najstarszą częścią kościoła, zbudowano z drewna na zrąb w latach około 1650-1656. Murowaną z kamienia, otynkowaną kaplicę dostawiono za ołtarzem około 1728 roku. Wieża kiedyś zwieńczona baniastym hełmem została przebudowana w 1901 roku i nakryta iglicą. Obecny dach nawy, prezbiterium i kaplicy został zaprojektowany i wykonany w 1935 roku. Wtedy dodano również sygnaturkę. Ołtarz główny wraz z dekoracją rzeźbiarską wykonano prawdopodobnie w czasie posługi księdza Barnego około 1693-1705 roku. W polu umieszczona jest rzeźbiona Pieta, a na zasuwie obraz św. Jana Chrzciciela. Powyżej znajduje się medalion z rzeźbioną głową św. Jana Chrzciciela na tacy. W osiach bocznych płytkie nisze mieszczą figury św. Wojciecha po lewej stronie i św. Stanisława po prawej. W drugiej kondygnacji jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kondygnację flankują rzeźby św. Barbary po lewej stronie oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej po prawej stronie. Z kolei na osi skrajnych kolumn, za przyczółkami ustawiona jest druga para dwóch świętych prawdopodobnie węgierskich. Drzwiczki bramek są ozdobione malowanymi przedstawieniami św. Piotra po lewej stronie i św. Pawła po prawej. Ponad bramkami na cokołach ustawione są figury św. Stefana po lewej stronie i św. Władysława po prawej. Interesujące przedstawienie znajduje się również na odwrociu ołtarza, gdzie umieszczone jest malowidło przedstawiające św. Marię Magdalenę. Z kolei ołtarze boczne oraz ambonę wykonano w latach około 1693-1705. Interesujący ołtarz znajuje się również w kaplicy bocznej. Ołtarz powstał wkrótce po wybudowaniu kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, czyli około 1728 roku. Pierwotnie w polu głównym umieszczona była rzeźbiona Pieta, która obecnie znajduje się na ołtarzu głównym. Niestety nieznana jest atrybucja rzeźb umieszczonych na ołtarzu o prowincjonalnym charakterze wykonania. Ikonografia ołtarza w całości poświęcona jest tematyce pasyjnej, którą prezentuje przede wszystkim krucyfiks umieszczony w polu głównym (pierwotnie też rzeźba Piety), a także rzeźby aniołów i aniołków z arma Christi w dłoniach, święci związani z Męką Pańską, tj. św. Maria Magdalena i św. Weronika. Do wezwania kaplicy – Matki Boskiej Bolesnej odnosi się serce umieszczone w partii belkowania, przebite mieczami. Niewątpliwie jedynymi z najcenniejszych zabytków w kościele w Orawce są tkaniny wielkopostne, a zwłaszcza tkanina z przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej, która powstała w XVIII wieku i należy do typu opon jednoscenowych (Einszeniger Typ). Stanowi spójny komplet wraz z tkaninami przedstawiającymi: Biczowanie Chrystusa i św. Marię Magdalenę. Ponadto w świątyni znajduje się szereg innych wysokiej klasy artystycznej dzieła, które warto zobaczyć, w tym obrazy, rzeźby, feretrony, stalle i ławki, a także polichromię ścienną obejmującą całe wnętrze. Wychodząc z kościoła warto zwrócić uwagę na kapliczkę, nazywaną również słupem morowym, która powstała w 1758 roku w Białym Potoku z fundacji księdza Adama Wilczka. Zdobią ją wizerunki świętych: św. Marii Magdaleny, św. Rozalii, św. Donata i św. Floriana, a na szczycie znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem. Figury świętych niewiast miały chronić przed zarazą, św. Donata przed piorunami i burzami, św. Floriana przed pożarami, a o wszelką opieką proszono Matkę Boską Niepokalanie Poczętą.

Bibliografia

"Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1: Województwo krakowskie", Warszawa 1953
Trajdos Tadeusz, Pieńkowska Hanna, "Kościół w Orawce", Kraków 1999
Monita Rafał, Skorupa Andrzej, "Orawka. Kościół św. Jana Chrzciciela", Kraków 2015
Skorupa Andrzej, "Kościoły polskiej Orawy", Kraków 1997
Szydłowski Tadeusz, "Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. 3: Województwo krakowskie, t. 1, z. 1: Powiat nowotarski", Warszawa 1938
"Dzienniki krakowskie Bogdana Tretera 1931-1944", Kraków 2000
Brykowski Ryszard, Kornecki Marian, "Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984
Pytel Zbigniew, Susek Mariusz, "Drewniane świątynie archidiecezji krakowskiej ", Kraków 1999
Kornecki Marian, "Drewniane kościoły w Małopolsce", Kraków 2000
Kornecki Marian, "Kościoły drewniane w Małopolsce", Kraków 2000

Jak cytować?

Maria Działo, "Kościół św. Jana Chrzciciela ", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/kosciol-sw-jana-chrzciciela-1

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności