Św. Jan Kanty z fundatorem Grzegorzem Zdziewoyskim

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
oświęcimski
Gmina
Kęty
Miejscowość
Kęty
Metropolia
Krakowska
Diecezja
Bielsko-Żywiecka
Parafia
Św. Małgorzaty i św. Katarzyny
Miejsce przechowywania
nawa, ściana południowa
Identyfikator
DZIELO/23821
Kategoria
obraz
Ilość
1
Czas powstania
1653 rok
Fundator
ksiądz Grzegorz Jan Zdziewoyski z Łasku
Technika i materiał
olej na desce
Wymiary podstawowe
szerokość – 98 cm
wysokość – 120 cm
Wymiary szczegółowe
Wysokość bez ramy – 96 cm
Szerokość bez ramy – 76 cm
Autor noty katalogowej
Paulina Chełmecka
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Dzieje zabytku

Obraz został ufundowany do kościoła św. Jana Kantego w Kętach w 1653 roku przez księdza Grzegorza Jana Zdziewoyskiego z Łasku.

Opis

Obraz w kształcie stojącego prostokąta z wielofiguralną sceną ukazującą św. Jana Kantego oraz księdza Grzegorza Jana Zdziewoyskiego. Prawą część kompozycji zajmuje sylwetka zwróconego w trzech czwartych w prawo, klęczącego św. Jana Kantego o fizjonomii mężczyzny w podeszłym wieku, z siwymi włosami i zarostem, ubranego w togę profesorską. Głowę świętego okala jasny nimb. Prawą lekko zgiętą w łokciu rękę wyciąga w kierunku znajdującego się po lewej stronie kompozycji ołtarza, lewą ujmuje sylwetkę klęczącego po prawej stronie księdza Zdziewoyskiego ukazanego według zasad perspektywy hieratycznej. Twarz duchownego o krótkim, brązowym zaroście i wyrazistych rysach dojrzałego mężczyzny przejawia tendencje oddania cech portretowych. Ukazany w pozie modlitewnej kapłan ubrany jest w sutannę oraz komżę, na ramionach ma białą, haftowaną złotą nicią stułę. Po lewej stronie kompozycji widoczne jest częściowo retabulum ołtarzowe. Na mensie znajduje się niewielki obraz ukazujący Matkę Boską i Męża Boleści (Misericordia Domini). Do ołtarza prowadzi nakryty czerwonym dywanem stopień, na którym leżą atrybuty świętego – otwarta księga oraz biret. Powyżej, w lewym, górnym rogu, pośród obłoków ukazana jest Trójca Święta z sylwetką Jezusa w czerwonym płaszczu po lewej stronie, Boga Ojca w kremowej sukni i granatowym płaszczu po prawej stronie oraz unoszącą się ponad nimi gołębicą Ducha Świętego na tle promienistej glorii i rozświetlonych obłoków. Bóg Ojciec i Jezus wspierają dłonie na znajdującym się pośrodku niebieskim globie ziemskim zwieńczonym złotym krzyżem. Prawą stronę kompozycji zajmują ukazane w pozie modlitewnej postaci bł. Świętosława ze Sławkowa, ubranego w albę i czerwony ornat oraz bł. Ludowiki z Kęt w habicie tercjarki franciszkańskiej, z krucyfiksem i różańcem w dłoniach. Ponad nimi, pośród obłoków unosi się sylwetka ubranego w biało-czerwone szaty anioła trzymającego w dłoniach wieniec laurowy i wieniec różany. W lewym, dolnym rogu malowidła znajduje się napis „D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) / ET BEATO IOANNI CANTIO / S(ACRAE) T(HEOLOGIAE) DOCTORI ET PROFESSORI / ALM(AE) ACCAD(EMIAE) CRAC(OVIENSIS) PATER GRE/GORIVS IOANNES ZDZIEWOY/SKI A ŁASKO ART(IS) PH(ILOSOPH)IAE DO/CTOR. CAPELLANVS PRIMVS A FVN/DATIONE HVIVS CAPELLAE B(EATI) IOAN
NIS CANTIJ POSVIT. / A(NNO) D(OMINI) 1653”. Pozostałe umieszczone są poniżej postaci bł. Ludowiki – „V(ENERABILIS) VIRGO LVDO/VICA MATHEI / CIVIS KEN(TENSIS) FILIA B(EATVUS)” oraz ponad sylwetką bł. Świetosława ze Sławkowa – „SVIETOSLAUS / SLAVKOVIENSIS”.

Obraz ujęty jest profilowaną, złoconą ramą.

Zarys problematyki artystycznej

Jednym z najbardziej zasłużonych fundatorów kościoła św. Jana Kantego w Kętach jest ksiądz Grzegorz Jan Zdziewoyski urodzony 10 marca 1609 w Łasku, jako piąty syn Jakuba i Katarzyny z Buczka. Staranne wykształcenie uwieńczył tytułami magistra sztuk wyzwolonych i doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktora teologii na Uniwersytecie la Spienza w Rzymie. U schyłku lat trzydziestych XVII wieku na stałe osiadł na ziemi oświęcimskiej, pełniąc kolejno posługę kapłańską w parafiach w Wilamowicach, Pisarzowicach, Kętach, Tłuczani k. Wadowic. Dał się poznać zarówno jako gorliwy kapłan, kaznodzieja, budowniczy i fundator kościołów, ale także szczodry darczyńca wspierający potrzebujących, kształcącą się młodzież, krakowską uczelnię oraz cechy rzemieślnicze i bractwa. Zasłynął także jako wybitny bibliofil posługujący się pięcioma językami, fundujący niejednokrotnie kosztowne księgi dla wielu instytucji, bractw czy cechów. Fundacje kościelne Zdziewoyskiego objęły świątynie w Kętach (kościół św. Krzyża z 1658), w Wilamowicach (1661) oraz jedyny zachowany – w Tłuczani (1663). Ksiądz Zdziewoyski szczególnym kultem darzył św. Jana Kantego. Gdy w 1628 roku rozpoczynał studia na krakowskiej uczelni, inicjowano starania o beatyfikację mistrza z Kęt. Był to moment, w którym duchowny przyjął drugie imię – Jan i rozpoczął intensywne szerzenie kultu kęckiego profesora. Wyrażał to także licznymi fundacjami ołtarzy bądź wizerunków Jana Kantego. Jeden z najwcześniejszych trafił do kościoła w Pilicy w 1634 roku, następne ubogaciły wnętrza świątyń w Pisarzowicach (1644), Kalwarii Zebrzydowskiej (1647), Tłuczani (1664) oraz prawdopodobnie w Wilamowicach i Oświęcimiu. Na potrzeby wznoszonej w Kętach kaplicy św. Jana Kantego założył fundację, której kapitał wynosił 700 florenów ulokowanych w majątku Aleksandra Starowiejskiego. W kwocie tej mieściła się roczna suma 50 florenów wypłacana kapelanowi, zobowiązująca go do sprawowania cotygodniowej mszy świętej do Trójcy Świętej. Poza wsparciem finansowy w zakresie budowy, wystroju i wyposażenia świątyni, kolejną fundacją księdza Zdziewoyskiego była budowa przed 1654 rokiem domku dla prebendarza – kapłana pełniącego posługę we wspomnianej kaplicy. Ta niewielka budowla stała się także mieszkaniem samego księdza Zdziewoyskiego, po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji prebendarza kościoła św. Krzyża. Domek spłonął podczas pożaru kościoła w 1797 roku.
Tragiczne okoliczności śmierci księdza Zdziewoyskiego wpłynęły na wieloletni brak należytej pamięci o jego osobie. Został bowiem zamordowany we wspomnianym domku koło kościoła św. Jana Kantego około 1685 roku, „xiędza miał powiesić sługa, co mu pieniądze zabrał i uciekł do Warszawy”. Morderca, Klemens Glasz, upozorował bowiem samobójstwo kapłana, do czego przyznał się po latach. Zniesławienie oraz pogrzeb w „niepoświęconej ziemi” odcisnęły się piętnem na sylwetce jednego z najwybitniejszych duchownych kęckich, pozbawiając go należytej pamięci i szacunku potomnych.
Zachowany w kościele św. Jana Kantego w Kętach obraz wotywny, podobnie jak pozostałe tego typu fundacje księdza Zdziewoyskiego, powstał w 1653 roku jako rodzaj epitafium. Inspiracją dla nieznanego artysty była najprawdopodobniej dobrze znana wówczas grafika ukazująca św. Jana Kantego i jego cuda, wydana przez Petera Overadta w Kolonii w 1606 roku, w serii 13 rycin pt. „Icones et miracula sanctorum Poloniae”. W stosunkowo rozbudowanej kompozycji uwagę zwraca pomniejszona sylwetka księdza Zdziewoyskiego przedstawionego zgodnie z zasadą perspektywy hieratycznej. Znajdujący się na retabulum ołtarza obraz Misericordia Domini, według tradycji jest wizerunkiem, jaki miał być zawieszony na drzwiach Collegium Maius, darzonym szczególnym kultem przez św. Jana Kantego. Dopełnienie ideologiczne kompozycji stanowią sylwetki bł. Ludowiki, obywatelki Kęt oraz bł. Świętosława ze Sławkowa, krakowskiego przyjaciela Jana Kantego. Trzymane przez anioła wieńce stanowią natomiast symbol wiecznej chwały i nagrody.

Stan zachowania / Prace konserwatorskie

Stan zachowania dobry; pociemniała i zabrudzona warstwa malarska.

Streszczenie

We wnętrzu kościoła św. Jana Kantego w Kętach znajduje się wotywny obraz ukazujący jednego z najbradziej zasłużonych dla świątyni darczyńców, jakim był ksiądz Grzegorz Jan Zdziewoyski z Łasku. Ufundowane przez niego w 1653 roku malowidło ukazuje duchownego oddającego się pod opiekę św. Jana Kantego, kórego był szczególnym czcicielem.

Jak cytować?

Paulina Chełmecka, "Św. Jan Kanty z fundatorem Grzegorzem Zdziewoyskim", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/sw-jan-kanty-z-fundatorem-grzegorzem-zdziewoyskim

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności