Drewniane kościoły na Orawie, Podhalu, Spiszu i w Pieninach

Długość
Etap edukacyjny
bez ograniczeń wiekowych
Tematyka
Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, architektura, architektura drewniana, architektura gotycka
Szacowany czas zwiedzania

Zabytki na trasie

 1. Zdjęcie nr 1: Kościół jest orientowany, drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo, z listwowaniem. Do korpusu nawowego, na rzucie zbliżonym do kwadratu, od wschodu przylega węższe, kwadratowe prezbiterium z dwukondygnacyjną zakrystią ze skarbcem od północy. Od zachodu do korpusu dobudowana jest wieża o konstrukcji słupowo-ramowej i pochyłych ścianach, z przedsionkiem w przyziemiu oraz z pozorną izbicą. Otoczona jest szalowanymi sobotami. Do wieży od zachodu i do korpusu od południa przylegają kruchty. Wnętrze przekryte jest stropami, w nawie z zaskrzynieniami. 
Korpus nawowy, prezbiterium i kruchty nakryte dachami dwuspadowymi, soboty pulpitowymi. Wszystkie dachy kryte gontem. Wieżę wieńczy baniasty hełm, kalenicę nad korpusem sygnaturka z latarnią. 
Ściany wnętrza zdobi figuralno-ornamentalna polichromia. Po zachodniej stronie korpusu nawowego usytuowany jest chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach.
Plac przykościelny otoczony jest murowanym ogrodzeniem oraz wieńcem starych lip.
  Krzeczów
  Kościół św. Wojciecha

  Kościół w Krzeczowie stanowi ciekawy przykład zarówno architektury drewnianej przełomu wieków XVI i XVII, jak i kościoła poddanego w połowie XVIII wieku translokacji.

 2. Zdjęcie nr 1: Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, elewacje jednolite, szalowane z listwowaniem, wzmocnione lisicami, wieża o konstrukcji słupowej. Więźba dachowa drewniana, krokwiowa. Budynek na kamiennym podmurowaniu przesłoniętym daszkiem gontowym. Kościół orientowany, jednonawowy z dwiema kaplicami o charakterze transeptu zamkniętymi wielobocznie, na planie krzyża łacińskiego, o węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do wschodniej ściany prezbiterium przylega ogrójec w formie kapliczki, od północy zakrystia na planie prostokąta. Na skrzyżowaniu nawy z południowym ramieniem transeptu kruchta na planie prostokąta. Od zachodu do nawy przylega wieża na planie kwadratu, otoczona sobotami. Prezbiterium i nawa nakryte pozornym sklepieniem tej samej szerokości, obwiedzionym dużym, profilowanym gzymsem podtrzymywanym w nawie przez dwie pary filarów o kanelowanych trzonach, na cokołach. Sklepieniu nawy głównej towarzyszą płaskie i niższe stropy z fasetami w przestrzeniach bocznych. Ściany boczne nawy zwieńczone profilowanym gzymsem. Pomiędzy nawą a prezbiterium otwór tęczowy w formie odcinkowej arkady podtrzymywanej przez filary o kanelowanych trzonach z belką o falistym zarysie. Kaplice boczne otwarte do nawy odcinkowymi arkadami podtrzymywanymi przez filary o kanelowanych trzonach, na cokołach. Parapet chóru muzycznego w zachodniej części nawy, o wybrzuszonej środkowej części, podparty na dwóch filarach o kanelowanych trzonach, na cokołach. Posadzka z płyt ceramicznych. Elewacja frontowa w postaci wieży otoczonej sobotami. Na osi frontowej ściany sobót płytka kruchta zwieńczona gzymsem z przyczółkiem wypełnionym motywem „słoneczka”, przykryta dwuspadowym dachem. Drzwi dwuskrzydłowe, drewniane z okuciami. Korpus wieży podzielony poziomo daszkiem okapowym w dwóch trzecich wysokości, na froncie okno. W dolnej części małe otwory dzwonne z trzech stron, w górnej części duże otwory dzwonne z czterech stron. Wieża zwieńczona hełmem baniastym z latarnią. Ściany sobót szalowane z poziomym listwowaniem, przekryte mansardowym dachem gontowym, na północnej i południowej ścianie dwie pary okien w formie leżącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym. W elewacji południowej cztery otwory okienne w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, w partii prezbiterium z witrażami. Na elewacji wschodniej ogrójec w formie nadwieszonej kapliczki nakrytej dwuspadowym daszkiem z grupą Ukrzyżowania. W elewacji północnej dwa otwory okienne w formie stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym. W zakrystii małe kwadratowe okienko. W obu ramionach transeptu analogiczne jak w elewacjach otwory okienne na wschodniej i zachodniej ścianie. Kościół nakryty dachami gontowymi, wyższym nad nawą, niższym nad prezbiterium, dwuspadowym nad nawą oraz wielospadowym nad prezbiterium i ramionami transeptu; nad zakrystią i kruchtą boczną dachy dwuspadowe. W połowie długości dachu, nad nawą, od strony prezbiterium wznosi się ponad kalenicą wieżyczka na sygnaturkę, obita blachą, na ośmiobocznym trzonie, z latarnią zwieńczoną niewielkim baniastym hełmem z latarnią.
  Łętownia
  Kościół św. Szymona i św. Judy

  Pierwszy kościół w Łętowni wzniesiono w latach 1488-1489 z fundacji Mikołaja Jordana z Zakliczyna. Parafię w Łętowni erygował w 1492 roku biskup krakowski Fryderyk Jagiellończyk. Następną świątynię pw. św. Szymona i św. Judy wybudowano przed 1568 rokiem z fundacji Spytka Wawrzyńca Jordan z Zakliczyna (przeniesiona do Krzeczowa w 1760 roku). Na jej miejsce w latach 1760-1765 wzniesiono nową, obecną budowlę. Jej fundatorką była ówczesna dziedziczka Łętowni i Łopusznej, Barbara z Janickich Lisicka. Z inicjatywy jej syna Ambrożego Lisickiego, który został proboszczem parafii łętowskiej, w latach 1776-1779 wybudowano wieżę-dzwonnicę kościoła. Świątynia była odnawiana na przełomie XIX i XX wieku. Szeroko zakrojone prace restauracyjne i konserwatorskie trwały od 1968 roku. Kościół w Łętowni jest jedną z największych i najcenniejszych drewnianych świątyń w Małopolsce, gdyż zachowany jest do dziś bez większych zmian od czasu jego budowy.

 3. Zdjęcie nr 1: Kościół orientowany, drewniany, na podmurowaniu, o konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej. Składa się z prostokątnej nawy, do której od wschodu przylega węższe prezbiterium zamknięte trójbocznie. Do niego od północy dobudowano prostokątną zakrystię. Do nawy od zachodu przylega wieża na rzucie kwadratu, o ścianach pochyłych, rozdzielona na kondygnacje daszkiem; zwieńczona nadwieszoną izbicą szalowaną pionowymi deskami wyciętymi dołem w ozdobną koronkę; w ścianach izbicy po dwa małe okienka. 
Kościół jednonawowy, z węższym prezbiterium oddzielonym ścianą tęczową. Otwór tęczowy podwójny, górny mniejszy, w strefie sklepień, dolny większy, wycięty w zrębie. Na podniebiu dolnego łuku napis „TEN KOŚCIÓŁ ZAŁOŻONY RP 1789 BENEDYKOWANY RP 1792 MALOWANY RP 1930”. Ściany gładkie, pokryte dekoracją malarską imitującą detale architektoniczne: kolumny, belkowanie, obramienia okien, plafony wypełnione rzeźbiarską dekoracją; między nimi postacie świętych. W nawie od zachodu chór muzyczny wsparty na dwóch, profilowanych słupach, z parapetem wybrzuszonym pośrodku. Nawa i prezbiterium nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach. 
W nawie głównej cztery okna, w prezbiterium dwa, wszystkie w kształcie stojącego prostokąta; w dolnej kondygnacji wieży dwa okna w kształcie leżącego prostokąta. Wejście główne od zachodu, kolejne od południa, oba portale zamknięte od góry łukiem „w ośli grzbiet”; portal z prezbiterium do zakrystii. 
Kościół obiegają soboty, czyli rodzaj podcieni, zamkniętych wokół wieży, otwartych na pozostałej długości; z kruchtami od zachodu i od południa; cztery kwadratowe okienka w sobotach od zachodu. 
Ściany na zewnątrz kościoła pobite deskami. Nad nawą główną dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy, przedłużony od północy na zakrystię. Na dachu nawy zwężająca się ku górze wieżyczka na sygnaturkę, która przechodzi w latarnię o cebulastym zakończeniu. Wieżę zachodnią wieńczy hełm złożony z niskiego dachu namiotowego i nasadzonej na niego bani z kulą i krzyżem. Soboty nakryto dachem pulpitowym, wygiętym przy ścianie wschodniej zakrystii łukowo ku górze po to, aby lepiej ją doświetlić. Dachy kryte gontami, hełmy wież blachą.
  Lachowice
  Kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lachowicach

  Kościół w Lachowicach został wybudowany w latach 1789-1792 z funduszy hrabiny Teresy z Sułkowskich Wielopolskiej oraz parafian. Świątynię postawiono na miejscu pochodzącej z 1707 roku kaplicy cmentarnej. Kościół reprezentuje nurt barokowej architektury drewnianej z prostokątną nawą, węższym prezbiterium z zakrystią, z wieżą od zachodu, wieżyczką na sygnaturkę na kalenicy nawy i sobotami. Większość wyposażenia pochodzi z początku XIX wieku. Warto jednak zwrócić uwagę na osiemnastowieczny obraz z przedstawianiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem będący kopią słynącego cudami obrazu z nieodległego Rychwałdu.

 4. Zdjęcie nr 1: Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce usytuowany jest w centrum wsi na zachód od drogi prowadzącej z Jabłonki do Podwilka. Jest otoczony starodrzewiem, teren przykościelny opasany jest murem z łamanego kamienia. W granicach ogrodzenia znajduje się rozległy cmentarz przykościelny. 

Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup na kamiennej podmurówce. Prezbiterium wydłużone i zamknięte wielobocznie, nawa szersza i prostokątna. Przy prezbiterium od północy usytuowana jest zakrystia, a od wschodu murowana kaplica Matki Boskiej Bolesnej z 1728 roku o wielobocznym zakończeniu z przybudówką w rodzaju zakrystii od północy. Świątynia zbudowana jest z bierwion, łączonych na kwadratowy czop, bez ostatków. Poszczególne barwiona umocnione są pionowo tyblami. 

Wnętrze kościoła nakrywają stropy drewniane, płaskie, w nawie z zaskrzynieniami, podpartymi słupami. Zaskrzynienia w nawie obite są deskami dekorowanymi polichromią. W kaplicy Matki Boskiej Bolesnej sklepienie kolebkowe z lunetami. Ściana arkady tęczowej zamknięta jest łukiem półkolistym, na belce tęczowej umieszczona jest Grupa Ukrzyżowania. Przy nawie od południa dobudowana jest nowsza, drewniana kruchta. Chór muzyczny wsparty na dwóch profilowanych słupach z nim złączony chórek boczny przy północnej ścianie nawy. Otwory okienne usytuowane wyłącznie od strony południowej w kształcie stojących prostokątów, zamknięte półkoliście.

Na zewnątrz ściany świątyni obite gontem z wyjątkiem murowanej kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, która została otynkowana. Wieża częściowo wtopiona w korpus, częściowo wysunięta ryzalitycznie; w przyziemiu babiniec. Wieża wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, główne narożne słupy nośne pochylone, wzmocnione tzw. krzyżami św. Andrzeja. Wieża zwieńczona jest nadwieszoną izbicą, szalowaną deskami w układzie pionowym z listwowaniem z czterolistnymi okienkami. Wyżej ostrosłupowy hełm z czterema narożnymi wieżyczkami. Kościół nakryty gontem w postaci długiego, kalenicowego dachu o rozległych połaciach, otulonym płaszczem gontowym z szerokim, załamanym okapem. Na wspólnym dachu kościoła i kaplicy nowa wieżyczka na sygnaturkę.
  Orawka
  Kościół św. Jana Chrzciciela

  Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce to pierwsza na północnej Orawie parafialna świątynia katolicka. Budowa świątyni rozpoczęła się około 1650 roku, w czasie gdy proboszczem parafii był ksiądz Jan Sczechowicz, który zmarł tuż po ukończeniu budowy kościoła w 1659 roku i został pochowany pod posadzką w prezbiterium. Na przestrzeni wieków wygląd kościoła ulegał zmianom. Prezbiterium z zakrystią, nawę oraz wieżę, która jest najstarszą częścią kościoła, zbudowano z drewna na zrąb w latach około 1650-1656. Murowaną z kamienia, otynkowaną kaplicę dostawiono za ołtarzem około 1728 roku. Wieża kiedyś zwieńczona baniastym hełmem została przebudowana w 1901 roku i nakryta iglicą. Obecny dach nawy, prezbiterium i kaplicy został zaprojektowany i wykonany w 1935 roku. Wtedy dodano również sygnaturkę. Ołtarz główny wraz z dekoracją rzeźbiarską wykonano prawdopodobnie w czasie posługi księdza Barnego około 1693-1705 roku. W polu umieszczona jest rzeźbiona Pieta, a na zasuwie obraz św. Jana Chrzciciela. Powyżej znajduje się medalion z rzeźbioną głową św. Jana Chrzciciela na tacy. W osiach bocznych płytkie nisze mieszczą figury św. Wojciecha po lewej stronie i św. Stanisława po prawej. W drugiej kondygnacji jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kondygnację flankują rzeźby św. Barbary po lewej stronie oraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej po prawej stronie. Z kolei na osi skrajnych kolumn, za przyczółkami ustawiona jest druga para dwóch świętych prawdopodobnie węgierskich. Drzwiczki bramek są ozdobione malowanymi przedstawieniami św. Piotra po lewej stronie i św. Pawła po prawej. Ponad bramkami na cokołach ustawione są figury św. Stefana po lewej stronie i św. Władysława po prawej. Interesujące przedstawienie znajduje się również na odwrociu ołtarza, gdzie umieszczone jest malowidło przedstawiające św. Marię Magdalenę. Z kolei ołtarze boczne oraz ambonę wykonano w latach około 1693-1705. Interesujący ołtarz znajuje się również w kaplicy bocznej. Ołtarz powstał wkrótce po wybudowaniu kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, czyli około 1728 roku. Pierwotnie w polu głównym umieszczona była rzeźbiona Pieta, która obecnie znajduje się na ołtarzu głównym. Niestety nieznana jest atrybucja rzeźb umieszczonych na ołtarzu o prowincjonalnym charakterze wykonania. Ikonografia ołtarza w całości poświęcona jest tematyce pasyjnej, którą prezentuje przede wszystkim krucyfiks umieszczony w polu głównym (pierwotnie też rzeźba Piety), a także rzeźby aniołów i aniołków z arma Christi w dłoniach, święci związani z Męką Pańską, tj. św. Maria Magdalena i św. Weronika. Do wezwania kaplicy – Matki Boskiej Bolesnej odnosi się serce umieszczone w partii belkowania, przebite mieczami. Niewątpliwie jedynymi z najcenniejszych zabytków w kościele w Orawce są tkaniny wielkopostne, a zwłaszcza tkanina z przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej, która powstała w XVIII wieku i należy do typu opon jednoscenowych (Einszeniger Typ). Stanowi spójny komplet wraz z tkaninami przedstawiającymi: Biczowanie Chrystusa i św. Marię Magdalenę. Ponadto w świątyni znajduje się szereg innych wysokiej klasy artystycznej dzieła, które warto zobaczyć, w tym obrazy, rzeźby, feretrony, stalle i ławki, a także polichromię ścienną obejmującą całe wnętrze. Wychodząc z kościoła warto zwrócić uwagę na kapliczkę, nazywaną również słupem morowym, która powstała w 1758 roku w Białym Potoku z fundacji księdza Adama Wilczka. Zdobią ją wizerunki świętych: św. Marii Magdaleny, św. Rozalii, św. Donata i św. Floriana, a na szczycie znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem. Figury świętych niewiast miały chronić przed zarazą, św. Donata przed piorunami i burzami, św. Floriana przed pożarami, a o wszelką opieką proszono Matkę Boską Niepokalanie Poczętą.

 5. Zdjęcie nr 1:
  Spytkowice
  Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
 6. Zdjęcie nr 1: Kościół drewniany, orientowany, składający się z babińca, nawy głównej z przylegającą do niej od północy kaplicą boczną i kruchtą od południa oraz prezbiterium z zakrystią od północy. Prezbiterium i nawa w konstrukcji zrębowej, wieża, soboty i kruchta w słupowej. Kościół jednonawowy, nawa prawie kwadratowa, prezbiterium prostokątne, zamknięte prosto, oddzielone ścianą tęczową. Otwór tęczowy zamknięty łukiem dwuramiennym z biegnącą w poprzek grubą belką. Ściany gładkie, pokryte dekoracją malarską imitującą poziomo ułożone belki z uszczelniającymi je kiczkami, scenami figuralnymi, zacheuszkami i pasami ornamentalnymi. W nawie od zachodu chór muzyczny wsparty na dwóch, profilowanych słupach, z parapetem wybrzuszonym pośrodku; z dekoracją malarską o motywach geometryczno-roślinnych. Nawa i prezbiterium naryte pozornym sklepieniem z pułapami lekko zaokrąglonymi po bokach. Na całości przekrycia dekoracja malarska. W prezbiterium są to postacie aniołów wśród stylizowanych kwiatów na stropie adorujących monogram maryjny, nawę dekorują motywy roślinne. Anioły zdobią również sklepienie kaplicy. Strop babińca oraz fragmenty prezbiterium pokrywa oryginalna dekoracja patronowa złożona z motywów geometrycznych oraz figuralnych. W nawie głównej trzy okna, w prezbiterium i babińcu po dwa – od południa, kolejne do zakrystii; zamknięte łukiem dwuspadowym. Główne wejście od zachodu, drugie przez kruchtę od południa, trzecie do zakrystii. Portal południowy ostrołukowy, dekorowany ornamentem sznurowym, portal do zakrystii zamknięty łukiem w ośli grzbiet. Od zachodu kwadratowa wieża o pochyłych ścianach, z nadwieszoną izbicą, zwieńczona czteropołaciowym, ostrosłupowym hełmem gontowym. Izbica wieży oszalowana dookoła deskami zakończonymi u dołu ozdobnie wyrzynaną koronką. Od południa i wschodu soboty, czyli rodzaj podcieni, w pozostałych miejscach gontowy kołnierz. Ściany świątyni oraz kaplicy są od zewnątrz szalowane deskami, wieża oraz przedsionek obite są gontem. Dachy i zadaszenia sobot pokryte gontem, kopuła kaplicy oraz wieżyczka na sygnaturkę pokryta blachą.
  Harklowa
  Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

  Kościół, jako drugi w tym miejscu, wzniesiono około 1500 roku. W XVII wieku dostawiono wieżę, a w XVIII wieku kruchtę boczną. W drugiej połowie wzniesiono barokowy szczyt nad kruchtą południową oraz późnobarokowe ołtarze. W 1866 (1886?) roku dobudowano kaplicę boczną, a w 1877 roku przeprowadzono gruntowny remont wnętrza. Kościół w Harklowej, pod względem konstrukcyjnym, obok świątyń w Dębnie, Grywałdzie i Łopusznej zalicza się do grupy średniowiecznych kościołów typu podhalańskiego, wyodrębnionej z małopolskiej odmiany regionalnej. Na uwagę zasługuje wspomniany strop babińca, którego późnogotycka polichromia powstała w czasie budowy kościoła w końcu XV lub na początku XVI wieku i co ciekawe, te same szablony wykorzystano przy dekoracji nieodległych kościołów w Dębnie i Łopusznej. Z czasów budowy zachowały się dwa gotyckie portale: w kruchcie południowej oraz w wejściu do zakrystii, a w ołtarz główny wprawione zostały średniowieczne obrazy pochodzące z pierwotnego, gotyckiego tryptyku. Warta uwagi jest również chrzcielnica kamienna z 1731 roku. Przykrywająca kaplicę niska, spłaszczona kopuła z latarnią nawiązuje do tradycji kopułowych kaplic grobowych, powszechnych w XVI i XVII wieku, dla których wzór stanowiła wawelska kaplica Jagiellonów.

 7. Zdjęcie nr 1: Orientowany, jednoprzestrzenny, nawa na rzucie prostokąta, z węższym, prostokątnym prezbiterium, przy którym od północy wąska zakrystia. Od zachodu przy nawie wieża na rzucie kwadratu, od południa kruchta. Wnętrze nakryte stropem, w nawie z zaskrzynieniem. Portale zachodni i do zakrystii ostrołukowe, fazowane; portal południowy zamknięty łukiem kotarowym. Okna prostokątne, w prezbiterium od południa okno bliźnie, od wschodu zamknięte łukiem kotarowym. Wokół podcienia, obecnie zaszalowane. Więźba dachowa jętkowa, ze znakami montażowymi. Dach nad nawą i prezbiterium jednokalenicowy, dwuspadowy, nad nawą z połaciami przedłużonymi na zaskrzynienia i od północy nad zakrystię. Na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem. Wieża o ścianach pochyłych, z nadwieszoną izbicą, zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Wokół kościoła ogrodzenie belek układanych na zrąb, z dwiema bramkami.
  Dębno Podhalańskie
  Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim

  Obecny kościół wzniesiony w 2. połowie XV wieku, z drewna, o konstrukcji zrębowej, wieża dostawiona w 1601 lub 1607 roku, izbicowa, o konstrukcji słupowo-ramowej. Jednoprzestrzenny, nawa na rzucie prostokątą, z węższym prostokątnym prezbiterium, przy którym od północy wąska zakrystia. Od zachodu przy nawie wieża na rzucie kwadratu, od południa kruchta. Wnętrze nakryte stropem, w nawie z zaskrzynieniem. Zewnątrz zaszalowany. Dach nad nawą i prezbiterium jednokalenicowy, dwuspadowy. Na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem. Wieża o ścianach pochyłych, z nadwieszoną izbicą, zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Wokół kościoła ogrodzenie belek układanych na zrąb, z dwiema bramkami.

 8. Zdjęcie nr 1: Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu usytuowany jest w centrum wsi na południe od drogi prowadzącej z Łapsz Wyżnych do Nowego Targu. Teren przykościelny jest otoczony od południa drewnianym ogrodzenie z murowanymi słupkami i kamienną podmurówką, z pozostałych stron mur z polnych kamieni, nakryty daszkiem cementowym. Główne wejście na teren przykościelny od północy, od zachodu bramka prowadząca do nowego kościoła, od południa furtka na cmentarz. Od zachodu główne wejście flankowane słupkami. Na placu przykościelnym stara lipa, w niej krucyfiks w kapliczkowej, szafkowej oprawie. W zachodniej części sztuczna grota, murowana z polnych kamieni z figurą Matki Boskiej z Lourdes. 

Kościół jest orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z kruchtą od południa i pierwotnie z zakrystią od północy i wieżą od zachodu. Wnętrze nakryte pułapem, w nawie z zaskrzynieniami, wiązanie nawy oparte nie na ścianach lecz na belkach podciągowych, których jeden koniec jest w ścianie tęczy, drugi zaś w czołowej ścianie nawy. Na zachodniej ścianie nawy chór muzyczny wsparty na dwóch filarach. Wnętrze oświetlają umieszczone w południowej ścianie trzy okna (dwa w prezbiterium i jedno w nawie). Ściany i stropy pokryte polichromią. Do kościoła prowadzi główne wejście od strony zachodniej oraz jedno przez kruchtę od południa. Dach o jednej kalenicy, gontowy, na środku drewniana sygnaturka, nakryta kopułką. Portal do zakrystii o wykroju w tzw. ośli grzbiet.
  Trybsz
  Kościół św. Elżbiety Węgierskiej

  Według tradycji kościół św. Elżbiety w Trybszu wzniesiono w 1567 roku. Informację tę znaleziono na boku starego, murowanego ołtarza. Był on wtedy filialną świątynią parafii we Frydmanie. Blisko sto lat później dzięki księdzu Janowi Ratułowskiemu, ówczesnemu proboszczowi frydmańskiemu i trybskiemu, który zajął się restaurowaniem świątyni, ozdobiono wnętrze malowidłami ilustrującymi prawdy wiary. Miało to miejsce w 1647 roku. Na początku XX wieku staraniem księdza Michała Nyulasiego wzniesiono w Trybszu nową, murowaną świątynię. Wyposażenie drewnianego kościółka przeniesiono do nowej świątyni. Pozostała tylko rokokowa ambona z drugiej połowy XVIII wieku oraz feretrony z XVIII i XIX wieku. Od tego czasu zabytkowy kościół zaczął popadać w ruinę. W 1924 roku rozebrano wieżę i zakrystię. W 1938 roku zabezpieczono przed rozbiórką dalszą część budowli. Podczas prac kościół podniesiono i posadowiono na fundamencie, konstrukcję wzmocniono ściągaczami, a ściany i sygnaturkę obito gontem. Następne prace prowadzono w latach 1953-1956, 1972 i 1976. W ostatnich latach, 2010-2012 konstrukcję kościoła oraz malowidła poddano gruntownej konserwacji. Podczas inwentaryzacji zabytków przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków odnaleziono cenną rzeźbę przedstawiającą Pietę z XVII wieku. Niestety nie wiadomo, czy znajduje się jeszcze w posiadaniu parafii. Ponadto w świątyni znajdowało się skrzydło tryptyku z przedstawieniem Ecce Homo z około połowy XVI wieku oraz obraz św. Elżbiety z tego samego okresu, stanowiący część środkową tryptyku. Obecnie zabytki te znajdują się w nowym kościele parafialnym.

 9. Zdjęcie nr 1: Kościół drewniany, orientowany, o konstrukcji zrębowej, obity gontami. Budowla jednonawowa, z węższym prezbiterium zamkniętym prosto, z zakrystią i kaplicą od strony północnej i kruchtą od południa. Nawa prostokątna, bardzo wydłużona, prezbiterium krótkie, zamknięte prosto. Wszystkie ściany i strony pokrywa polichromia o motywach ornamentalnych i roślinnych otaczających sceny figuralne. Nawa przekryta stropem z zaskrzynieniami, co oznacza, że część konstrukcji dachu, która znajduje się już w przestrzeni nawy została zakryta stropem o skośnym przebiegu, a prezbiterium pozornym stropem kolebkowym. Po prawej stronie dwa duże okna w nawie i jedno w prezbiterium, trzy kolejne w kaplicy. Wejście główne od zachodu, kolejne przez południową kruchtę i do kaplicy, w ścianie zakrystii barokowy portal kamienny z ornamentem roślinnym. Ściany zewnętrzne gładkie, posadowione na niewysokim podmurowaniu zakrytym gontowym fartuchem. Dachy gontowe o konstrukcji więźbowo-zaskrzyniowej. Na kalenicy wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem krytym blachą.
  Jurgów
  Kościół parafialny św. Sebastiana

  Kościół w Jurgowie został wybudowany w 1650 roku i powstał z fundacji chłopskiej. Architektura świątyni została oparta na schemacie późnogotyckiego kościoła typu małopolskiego dwukrotnie przedłużonego w latach 1811 i 1869 i rozbudowanego w 1935 roku. W prezbiterium i nawie znajdują się trzy ołtarze wykonane przez kieżmarskiego rzeźbiarza Johanna Feega i działającego w Spiskiej Sobocie malarza Imricha Jagušiča, których styl można określić jako wschodniosłowackie rokoko. Pokrywająca wszystkie ściany polichromia została wykonana w latach 1937-1938 przez krakowskiego profesora Kazimierza Piętkę.

Celem zorganizowania wycieczki skontaktuj się z parafiami

Lachowice
Parafia Św. Piotra i św. Pawła

Adres Lachowice 178
34-232

Telefon +48 33 874 80 44

Adres e-mail parafia.lachowice@gmail.com

Strona www www.parafia-lachowice.pl

Jurgów
Parafia Św. Sebastiana

Adres Jurgów 1
34-532 Jurgów

Telefon +48 18 207 79 42

Adres e-mail parafiajurgow@gmail.com

Strona www www.parafia-jurgow-sebastian.pl

Harklowa
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Adres Harklowa 84
34-434 Harklowa

Telefon +48 18 275 17 25

Łętownia
Parafia Św. Apostołów Szymona i Judy

Adres Łętownia 99
34-242

Telefon +48 18 277 30 14

Adres e-mail urzd.parafialny1@neostrada.pl

Dębno Podhalańskie
Parafia Parafia św. Michała Archanioła

Adres Kościelna 42
34-434 Dębno

Telefon +48 (018) 275-17-97

Adres e-mail debno@diecezja.pl

Strona www debno.jdm.host

Orawka
Parafia Św. Jana Chrzciciela

Adres Orawka 65, Jabłonka
34-480

Telefon 018 265 23 40

Adres e-mail tadeuszdabrowski63@op.pl

Strona www http://parafiaorawka.pl/

Trybsz
Parafia Św. Elżbiety Węgierskiej

Adres ul. św. Elżbiety 149 Trybsz
34-442 Łapsze Niżne

Telefon (18) 265 61 49

Adres e-mail sw_elzbieta@wp.pl

Strona www www.parafiatrybsz.bnx.pl

Krzeczów
Parafia Parafia Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Adres Krzeczów 120
32‑433 Lubień

Telefon +48 18 268 21 17

Adres e-mail krzeczowparafia@gmail.com

Strona www www.parafiakrzeczow.pl

Spytkowice
Parafia Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Adres Spytkowice 21
34-745 Spytkowice

Telefon 18 268 80 09

Strona www http://www.parspy.cal24.pl/index.php

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności