Pcim

Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
myślenicki
Gmina
Pcim
Tagi
Armia Krajowa bunty de Montleart dwór emigracja epidemia folwark górale kliszczaccy grypa hiszpanka kasztelania krakowska konspiracja Lubomirscy osadnictwo wołoskie partyzantka rejestr poborowy Stanisław Kostka-Napierski Stanisław Warszycki turystyka zaraza zbójnictwo żołnierze wyklęci
Autor opracowania
Artur Karpacz
Uznanie autorstwa 4.0

Zabytki

Parafie

Opis topograficzny

Pcim leży w dolinie Raby, na pograniczu Beskidu Wyspowego i Średniego (Makowskiego). Centrum wsi z kościołem parafialnym jest zlokalizowane przy drodze krajowej nr 7, w dolinie rzeczki Kaczanki, wypływającej ze stoków Kotonia i Ostrysza. Wieś sąsiaduje m.in. ze Stróżą, Krzczonowem i Lubniem.

Streszczenie dziejów

Osadnictwo w dolinie Raby rozpoczęto za rządów Bolesława Wstydliwego, który zezwolił Radwanitom z Trzebola na zakładanie wsi w tutejszych lasach. Pcim lokowano na mocy przywileju króla Kazimierza Wielkiego w 1351 roku, przekazując zasadźcy Nedanowi stułanowy teren nad rzekami Rabą i Suchą. Do początku XVI wieku zasiedlono około 45% z planowanej powierzchni wsi, odnotowując 11 ról kmiecych, osiem sołtysich i dwie plebańskie. Intensyfikacja osadnictwa przybrała na sile wraz z napływem ludności wołoskiej po 1550 roku. W XVII stuleciu zwiększające się świadczenia feudalne na rzecz kasztelanów i dzierżawców folwarków prowadziły do oporu poddanych. W 1651 roku w Pcimiu pojawił się Aleksander Kostka-Napierski, który razem z tutejszym organistą Marcinem Radockim nawoływali do buntu przeciwko szlachcie. Następny konflikt rozgorzał po objęciu kasztelanii krakowskiej przez Stanisława Warszyckiego w 1651 roku. Spory między chłopami a kolejnymi właścicielami i posesorami majątków trwały do upadku Rzeczypospolitej. W 1772 roku Austria zajęła dużą część województwa krakowskiego, sięgając południowego brzegu Wisły. Na zagarniętych ziemiach kasztelanii powołano cesarsko-królewską ekonomię, sprzedaną księżnej Marii Krystynie Krasińskiej. W inwentarzu odnotowano wówczas 1896 mieszkańców (269 rodzin) przebywających w 275 domach, a do gromady wiejskiej należało 41 ról kmiecych, 18 zarębników i dwa młyny. W pierwszej połowie XIX stulecia w regionie doszło do wielkiej powodzi na Rabie (1813) i zarazy cholery (1831). Szczęśliwie rabacja chłopska z 1846 roku ominęła dobra „państwa myślenickiego", lecz wysokie żniwo zebrała epidemia tyfusu i duru brzusznego. Po uwłaszczeniu chłopów i wprowadzeniu autonomii w Galicji dawne gromady przekształciły się w gminy z własnymi samorządami. Niestety w obliczu przeludnienia i braku większych perspektyw zarobkowych chłopi rozpoczęli migracje do miast czy wyjazdy na tzw. saksy do Saksonii, Prus, Belgii, Flandrii. W połowie 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, która cztery lata później przyniosła Polakom niepodległość. Wprawdzie tutejsi chłopi nie doświadczyli działań zbrojnych, aczkolwiek narzucono im obowiązkowe kontyngenty żywności i zwierząt gospodarskich. W końcu 1918 roku region dotknęła epidemia grypy zwanej hiszpanką. W okresie międzywojennym lokalna gospodarka opierała się nadal na mało wydajnym rolnictwie i hodowli owiec. Duży odsetek domów stanowiły tzw. kurne (dymne) chaty (50,4%), natomiast budynków murowanych było zaledwie 14 (2,8%). We wsi działały dwa młyny i tartak wodny, rozwijał się handel produktami mlecznymi oraz funkcjonowały trzy karczmy (w tym dwie żydowskie). Na mocy reformy administracyjnej z 1933 roku zniesiono dawny podział administracyjny, powołując w Pcimiu gminę zbiorową w miejsce dawnych samorządów jednowioskowych. Po wybuchu drugiej wojny światowej 1 września 1939 Niemcy szybko opanowali południową Małopolskę. Rozpoczęto wywózki na roboty przymusowe w głąb Niemiec i wprowadzono obowiązkowe kontyngenty żywnościi i zwierząt gospodarskich. Narastający terror spowodował zawiązanie się komórki Związku Walki Zbrojnej „Myślenice” pod komendą Władysława Słowika z Lubnia („Liścień”). W 1942 roku konspiracyjny ZWZ przekształcono w Armię Krajową, oddelegowując w rejon Pcimia kapitana Władysława Grodzickiego „Bronisława” z oddziałem „Murawa” („Wrona”). Jesienią 1944 roku w regionie zaznaczyła się obecność radzieckich zwiadowców kapitana Jewgienija Bierezniaka „Michałjowa” („Głos”) i komunistycznej grupy Armii Ludowej porucznika Tadeusza Gregorczyka „Tadka”. Po wojnie w okolicy funkcjonowały oddziały „żołnierzy wyklętych”: Dymitra Zasulskiego „Czarnego” i „Wiarusy” Józefa Świdra „Mściciela (rozbite w okresie 1947-1948). W latach siedemdziesiątych XX wieku Pcim rozwinął się jako ośrodek turystyczny, kultywujący folklor grupy etnograficznej Kliszczaków.

Dzieje miejscowości

W XIII wieku tereny położone na południe od Krakowa należały w dużej mierze do książąt piastowskich, rodów możnowładczych i klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Osadnictwo w dolinie Raby rozpoczęto za rządów Bolesława Wstydliwego (1243-1279), który zezwolił Radwanitom z Trzebola na zakładanie wsi w lasach sięgających nieuregulowanej jeszcze granicy z Królestwem Węgier. W pobliżu Stróży i góry Chełm powstała wówczas niewielka warownia (strażnica) w formie grodziska, prawdopodobnie zniszczona w trakcie jednego z najazdów tatarskich (w 1259 lub 1288 roku). 3 lipca 1338 król Kazimierz Wielki erygował parafię pw. św. Mikołaja w przedlokacyjnej osadzie Pcim. Do założenia wsi na prawie niemieckim, znanej początkowo jako Nedanowa Wola, doszło 13 lat później, 2 czerwca 1351. Zasadźca imieniem Nedan otrzymał stułanowy teren nad rzekami Rabą i Suchą, a także dziedziczne sołectwo z ośmioma wolnymi łanami, sześcioma ogrodami, karczmą, młynem, sadzawką, stawem rybnym oraz łąką „Luben”. Mógł też wznieść piekarnię, zakład szewski i jatki rzeźnicze oraz czerpać trzecią część dochodów z „gór i lasów” (wyrąb i sprzedaż drewna, zyski z kopalni i hut). Osadnicy otrzymywali 20 lat wolnizny, po czym byli zobowiązani do zapłaty 8 skojców (16 groszy) czynszu od łanu w końcu XIV wieku. W 1409 roku sołectwo pcimskie dzierżyli Bogufał i wdowa Krystyna, procesujący się z dziedzicem Lubnia o granice dóbr. Następnie majątek był w rękach niejakiego Pawła, który do 1430 roku posiadał również folwark w Stróży. W kolejnych latach w regionie pojawiły się odziały husyckie, ciągnące z rejzą łupieską na Spisz. W aktach sądowych z 1451 roku pojawił się Filip z Krauszowic, który niegdyś sprawował funkcję sołtysa w Pcimiu. Doliną Raby przebiegał wytyczony już w poprzednim stuleciu szlak handlowy o statusie drogi królewskiej (via regia) zwany traktem solnym, którym transportowano cenny kruszec z żup wielickich i bocheńskich na Węgry. Do początku XVI wieku zasiedlono około 45% z planowanej stułanowej powierzchni wsi (ponad 2200 ha). Odnotowano 11 ról kmiecych, osiem sołtysich i dwie plebańskie, co składało się łącznie na mniej więcej 500 ha. Intensyfikacja osadnictwa przybrała na sile wraz z napływem ludności wołoskiej po 1550 roku. Powstały wówczas nowe gospodarstwa i przysiółki, jak np. Górzany, Kotuń, Krzywica, Łuczany, Nadrabie czy Suche (Wielkie, Średnie i Małe). Od 1583 roku sołtysem Pcimia był Jakub Dziektarski, który dbał o rozwój i kolonizację miejscowości.
U progu XVII stulecia zarządca folwarku Kacper Majkowski procesował się z Łucją Korzeniowską z roli Korzeniowej o granice włości. W rejestrze poborowym województwa krakowskiego z 1629 roku odnotowano dziewięć i pół łanów kmiecych (41 ról), 16 zagrodników, ośmiu komorników bez bydła, dwóch rzemieślników i dwa młyny. Sołtys Kasper Majkowski uiścił 73 floreny i 24 groszy podatku (we wsi mogło przebywać wówczas około 850 osób, z czego około 240 pracowało dla dworu). Niestety zwiększające się świadczenia feudalne na rzecz kasztelanów i dzierżawców prowadziły do oporu poddanych. Do obowiązków chłopów zaliczano pańszczyznę w majątkach szlacheckich, a także pomoc przy wysiewach i sianokosach (powaby), pilnowanie dworu i stodół (straż, warta) oraz dostarczanie koni i transportu urzędnikom (podwody). W 1649 roku sołtys Pcimia Paweł Cellari uzyskał zgodę od króla Jana Kazimierza na podniesienie wymiaru pańszczyzny do ośmiu dni w roku. Przeciwko nowym ustaleniom protestowali wójtowie Mikołaj Korzeniowski i Wojciech Zarębny ze Stróży, lecz niczego nie wskórali poza groźbą więzienia. Kmieci wspierał niedoszły ksiądz i agent szwedzki w Rzeczpospolitej, rektor tutejszej szkoły parafialnej Marcin Radocki. Niedługo potem we wsi pojawił się Aleksander Kostka-Napierski, który utrzymywał że jest pułkownikiem na służbie księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (istniały też przesłanki, że był nieślubnym synem króla Władysława IV). Razem z duchownym rozpoczęli agitację wśród chłopów na Podhalu, wzywając ich do walki w imię Chrystusa przeciwko żydom i szlachcie, chcąc w szerszej perspektywie połączyć się z zrywami Chmielnickiego na Ukrainie. 12 czerwca 1651 buntownicy zajęli nieobsadzony zamek w Czorsztynie, odbity kilkanaście dni później przez wojska biskupa Piotra Gembickiego. Po krótkim procesie Napierskiego i Radockiego skazano na śmierć poprzez wbicie na pal i poćwiartowanie ciała. Następny konflikt wybuchł wraz z objęciem kasztelanii krakowskiej przez awanturnika Stanisława Warszyckiego. Powstańcami dowodził Walenty Marszałek z Krzeczowa, a pomagali mu Wojciech Adamiec i Franciszek Słowik ze Stróży. Sporu nie zakończył nawet najazd Szwedów w 1655 roku oraz wyrok sądu referendarskiego i komisji królewskiej z 1657 roku, po którym odmówiono dalszej pracy na pańskich polach. Nadal rugowano zagrodników z ich gospodarstw, przyłączając zagarnięte ziemie do folwarków szlacheckich. Chłopi starając się powetować sobie ubytki, zajmowali tzw. przymiarki, czyli nieużytki pozostałe po wykarczowanych lasach. W 1660 roku w Stróży zebrały się gromady sześciu górnych wsi kasztelanii, protestując przeciw obowiązkowi uiszczenia hiberny, czyli podatku na zimujące wojska. Jedyne rozwiązanie „problemu” szlachta upatrywała w pacyfikacji krnąbrnych osad, czego ostatecznie podjął się rotmistrz Jędrzej Rzeszowski (zakończone z mizernym skutkiem). Następny konflikt z Warszyckim miał miejsce w 1664 roku, kiedy hulaka aresztował żonę i kilku wspólników ukrywającego się Walentego Marszałka. Z kolei w 1678 roku kasztelan zezwolił sołtysowi Pcimia Jakubowi Czarnochowskiemu na stosowanie wszelkich środków, aby wymusić zaległe powinności. Chłopi odwołali się do sądu referendarskiego i zdecydowali udać się z poselstwem do Jana III Sobieskiego, lecz zostali pojmali już w drodze do Krakowa. Komisja królewska oszacowała straty na ponad 7 tysięcy złotych, a Warszycki wysłał dragonów i harników (najemnych żołnierzy) do konfiskaty bydła (zabrano 92 zwierzęta). Nieliczni uzbrojeni kmiecie pod przywództwem Piotra Ornatka ukryli się w lesie, odmawiając oddania żywego inwentarza. Niepokoje ustały dopiero wraz ze śmiercią Stanisława Warszyckiego w 1681 roku. Dwa lata później zmierzające pod Wiedeń oddziały hetmana litewskiego Kazimierza Jana Sapiehy dopuściły się gwałtów i grabieży na tutejszych mieszkańcach. Pod koniec stulecia sędziwy już Marszałek wybrał się do Warszawy na spotkanie rozjemcze z królem Augustem II Sasem. Monarcha potwierdził dawne ustalenia odnośnie wymiaru pańszczyzny w dobrach kasztelanii krakowskiej, wystawiając stosowny dokument.
Na początku XVIII wieku w Pcimiu ukrywał się zbójnik Antoni Złotkowski, dowódca grupy około 20 harnasi. Banda napadała na okoliczne karczmy i domy bogatych kmieci, rabując głównie pieniądze, ubrania i inne cenne przedmioty. Co ciekawe, Złotkowski współpracował ze snycerzem Łukaszem Leżajskim (autorem ołtarza w krakowskim kościele pw. św. Katarzyny), u którego przechowywał część łupów. Ekipa wpadła w 1716 roku bawiąc w Krakowie, gdzie herszt chciał sobie zakupić żupan, czapkę i szablę, by udawać w ten sposób szlachcica (sic!). Pochwycono go w pobliskich Świątnikach, po czym torturowano i skazano na śmierć poprzez ćwiartowanie. W tym czasie nadal trwały spory chłopów z sołtysami, gdyż gromady z Pcimia, Stróży, Krzczonowa i Krzeczowa wniosły sprawę do Trybunału Skarbowego Koronnego w Radomiu, skarżąc się na posesorów o przywłaszczanie sobie części hiberny. Sąd opowiedział się po stronie dzierżawców folwarków, wtrącając butnych wójtów do więzienia w Myślenicach oraz nakładając na kmieci 500 grzywien kary! Do następnego zatargu w 1729 roku doprowadziły zakusy dziedziców Pcimia (Józef Borsza Drzewicki), Krzczonowa (Stefan Gierwatowski), Lubnia i Tenczyna (Michał August von Howel) oraz Stróży i Krzeczowa (Jan Mrożek) na zadłużone zagrody i młyny gromadzkie (siłą przyłączono kilkanaście gospodarstw). Z kolei chłopi oskarżyli powyższych dzierżawców o wyrąb lasów, tratowanie pól czy uniemożliwianie swobodnego połowu ryb. W efekcie odmówiono wykonywania pańszczyzny i uiszczania danin czy spożywania alkoholu w dworskich karczmach. Konflikt ostatecznie załagodził wyrok sądu referendarskiego, ustanawiając wymiar pracy przymusowej na sześć dni w roku, pozwalając na produkcję wódki i piwa na własne potrzeby oraz korzystania z młynów kasztelańskich w Pcimiu i Tenczynku. W latach 1751-1753 trwał spór o zagarnięte nawsia i zniszczone domy zagrodników sołtysich. W zeznaniach przed ławnikami zapisano, że
„[…] Pan Lisicki, owrucki stolnik, posesor wójtostwa pcimskiego strasznie chłopów kasztelańskich bił, strzelał, agrawował, po drogach inwestował, gonił, w chałupach ich własnych najeżdżał […]”.
Specjalna komisja złożona z osób duchownych i świeckich oszacowała straty gromady na ponad 17 tysięcy złotych, a sołectwa na ponad 11 tysięcy złotych. Kilku przywódców zamieszania ukarano indywidualnie, skazując ich na karę śmierci bądź więzienie w Myślenicach. Posesorzy majątków otrzymali rekompensaty pieniężne oraz zwolnienie z podatków na zimujące wojska (obowiązek ten spadał na poddanych kasztelana). W rewizji górnych wsi zapisano, że kmieć „Jan Starmach z Pcimia płacił 35 tynfów czynszu, pracował na folwarku dwa dni w tygodniu, w żniwa dodatkowo 12 dni, wartę odprawiał co 8 dni, oprawy (płótna) dawał 6 łokci, chodził łowić ryby i w podróż na odległość 1 mili”. Zagrodnicy podlegli sołtysowi wysiewali rocznie 113 korców owsa, 24 korce pszenicy, 15 korców żyta i 11 korców jęczmienia. Drugim podstawowym zajęciem ludności było przetwórstwo drewna - wyrąb lasów, wypalanie węgla drzewnego czy wyrabianie gontów, sprzedawanych później na targach w okolicznych miastach. W Pcimiu funkcjonowały dwa browary i karczmy sołtysie i plebańskie (wieś ponadto słynęła z handlu bydłem).
Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej poprzedziła konfederacja barska, zawiązana w 1768 roku przez antyrosyjsko nastawioną polską szlachtę. Do potyczek z carskimi oddziałami generała Suworowa doszło na terenie sąsiedniego starostwa lanckorońskiego. Po upadku zrywu niepodległościowego, w 1772 roku Austria zajęła dużą część województwa krakowskiego, sięgając południowego brzegu Wisły. Na zagarniętych ziemiach kasztelanii powołano cesarsko-królewską ekonomię myślenicką. W 1777 roku część majątku nabyła Franciszka Krasińska, która przekazała włości swej córce Marii Krystynie, zamężnej od 1797 roku z księciem sabaudzkim Karolem de Carignan, a następnie (od 1816) poślubionej Juliuszowi de Montléart. W 1780 roku spisano inwentarz „państwa myślenickiego”, obejmującego swymi granicami m.in. Stróżę, Trzebunię i Pcim. W folwarku znajdowały się dwór z dwiema izbami i kuchnią, cztery stajnie, dwie wozownie, stodoła, spichlerz, suszarnia, gorzelnia z browarem oraz młyn ulokowany nad Rabą. W inwentarzu podano również wymiar powinności pańszczyźnianych: kmiecie odrabiali sześć dni pieszo i sześć dni z bydłem, a zarębnicy połowę mniej. Roczny czynsz wynosił 2 złote i 15 groszy od pręta, a w skład daniny naturalnej wchodziły zaledwie 2 korce owsa z łanu (dodatkowo we wsi naliczono 40 koni i 130 wołów). Do gromady należało 41 ról kmiecych, 18 zarębników i dwa młyny, z których płacono 2300 złotych czynszu i 490 tynfów za „suche” piwo i wódkę. Natomiast w folwarku dworskim pracowało 49 poddanych uiszczających 1338 złotych czynszu. Odnotowano 1896 mieszkańców (269 rodzin) przebywających w 275 domach.
Cesarzowa Maria Teresa i jej następca Józef II przeprowadzili w latach 1772-1786 szereg reform, umożliwiających ludności wiejskiej migrację do miast, dziedziczenie gospodarstw czy odwoływanie się do sądów cyrkularnych. Pozorne swobody zostały okupione wysokim podatkiem rustykalnym i piętnastoletnią służbą wojskową. Hibernę zastąpiono liwerunkiem, polegającym na przymusowych dostawach zboża do wskazanych magazynów w Myślenicach, Wadowicach, Bochni i Tarnowie. W pierwszej połowie XIX stulecia w regionie doszło do wielkiej powodzi na Rabie (1813) i zarazy cholery (1831). Szczęśliwie rabacja chłopska z 1846 roku ominęła dobra „państwa myślenickiego”, dotykając niestety wiele wsi cyrkułu bocheńskiego (np. Raciechowice, Wiśniową czy Lipnik). Tragiczne wydarzenia poprzedziła klęska nieurodzaju, która wybuchła ponownie w 1847 roku razem z epidemią tyfusu i duru brzusznego (w Pcimiu zmarło 548 osób). Po ruchach narodowowyzwoleńczych w kolejnym roku (zwanych Wiosną Ludów), cesarz Franciszek Józef zniósł pańszczyznę w majątkach ziemiańskich i kościelnych. Uwłaszczenie wprowadzano stopniowo, co wiązało się z wypłatą odszkodowań czy uregulowaniem kwestii serwitutów (prawa do korzystania z dworskich lasów i pastwisk). W latach sześćdziesiątych Królestwo Galicji i Lodomerii otrzymało szeroką autonomię. Dawne gromady przekształciły się w gminy z własnymi samorządami, decydującymi o podstawowych sprawach, jak np. edukacja czy remonty dróg. Szkoła parafialna w Pcimiu wzniesiona w z 1776 roku pod zarząd wójta wójta i rady wiejskiej. Na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono nowy budynek na Madoniu oraz dwa w przysiółkach (na Suchej i w Krzywicy). W obliczu klęski nieurodzaju (1871-1873), spadku cen na zboża i zamianie refundacji pieniężnych na papiery wartościowe, północne tereny monarchii habsburskiej dotknął kryzys ekonomiczny. Chłopi rozpoczęli migracje do miast czy wyjazdy na tzw. saksy na Węgry, a także do Saksonii, Prus, Belgii, Flandrii czy nawet do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Władze krajowe i powiatowe czyniły różne starania, aby zatrzymać postępujące ubóstwo i emigrację zarobkową mieszkańców Galicji. Zakładano kółka rolnicze propagujące stosowanie nowoczesnych maszyn i sztucznych nawozów oraz zarybiano Rabę ikrą pstrąga i łososia (niestety rzeka wylała w latach 1884-1886). Nieduża zbiorowość żydowska w regionie (około 50 osób) trudniła się prowadzeniem karczm i zajazdów dworskich. Po 1884 roku przystąpiono do modernizacji drogi wiodącej przez wieś w kierunku Pcimia, Rabki i Jordanowa, określanej na mapach jako gościniec cesarski nr 12. Była ona niezwykle ważna ze względów strategicznych i handlowych, bowiem umożliwiała dotarcie wojskom czy kupcom z Orawy i Spisza prosto do Krakowa (planowana w 1908 roku linia kolejowa ostatecznie nie powstała). Nieustannie rosła liczba mieszkańców wsi, sięgając ponad 3 tysięcy osób zgromadzonych w około 450 domach. W posiadaniu dworu i parafii znajdowało się 733 morgów ziemi (około 410 ha), co stanowiło 11% powierzchni osady.
W połowie 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, która cztery lata później przyniosła Polakom długo wyczekiwaną niepodległość. Już jesienią ofensywa wojsk carskich zepchnęła armię austro-węgierską w okolice Krakowa (zdobyto m.in. pobliskie Dobczyce). Szczęśliwie w grudniu udało się generałowi Rothowi odeprzeć natarcie i odrzucić przeciwnika w stronę Limanowej i Nowego Sącza. Wprawdzie przez kolejne lata tutejsi chłopi nie doświadczyli trudu działań zbrojnych, aczkolwiek narzucono im obowiązkowe kontyngenty żywności i zwierząt gospodarskich (głównie koni i wołów), rekwirując również dzwony kościelne. W końcu 1918 roku region dotknęła epidemia grypy zwanej hiszpanką (zmarło 11 osób). Więcej istnień ludzkich zabrała w 1919 roku czerwonka, „[…] która grasowała w gminie przez całe lato i jesień i pochłonęła wiele ofiar, najwięcej pomiędzy dzieci.” W latach dwudziestych dostrzeżono turystyczne walory regionu. Lubomirscy przekazali 10 ha lasów wraz z polaną na Łysinie pod budowę stacji astronomicznej nazwanej na cześć dobroczyńców Lubomirem (prace zakończono w 1922). W 1928 roku z inicjatywy dr Tadeusza Prus-Wiśniowskiego w Myślenicach powołano oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wytyczono dwa piesze szlaki: czerwony (zwany harcerskim) i żółty przez Łysinę i Luboń Wielki do Rabki. W 1934 roku powstały kolejne trasy: żółta (z Makowa Podhalańskiego przez Koskową Górę i Kotoń do Działek) oraz zielona (z Myślenic przez Trzebunię i Skomielną Czarną do Osielca). W latach 1929-1930 badania etnograficzne nad mieszkańcami Pcimia prowadził doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, geograf Stanisław Leszczycki. Duży odsetek domów stanowiły tzw. kurne (dymne) chaty (50,4%), natomiast budynków murowanych było zaledwie 14 (2,8%). Działały tutaj dwa młyny i tartak wodny, rozwijał się handel produktami mlecznymi oraz funkcjonowały trzy karczmy (w tym dwie żydowskie Natana Blatta i Józefa Krygiera). Gospodarka opierała się nadal na mało wydajnym rolnictwie i hodowli owiec, wypasanych na stokach Łysiny. Dopiero wiosną 1939 roku założono Ludową Spółdzielnię Spożywców im. Władysława Orkana, podległą kierownictwu WSS „Społem" z Krakowa. Na mocy reformy administracyjnej z 1933 roku zniesiono dawny podział administracyjny, powołując w Pcimiu gminę zbiorową w miejsce dawnych samorządów jednowioskowych. Rozpoczęto wznoszenie większego gmachu urzędu gminy, w którym mieściły się ponadto posterunek policji i garaż Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1938 roku we wsi otwarto placówkę poczty z telegrafem. Nieco wcześniej, bo w 1934 roku doszło do katastrofalnej powodzi na Rabie i Trzebunce. Wezbrane rzeki zerwały wszystkie drewniane mosty, zalały łąki i część ról chłopskich. Do pomocy w naprawianiu szkód skierowano oddział saperów z 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty stacjonującej w Poznaniu. Zniszczenia wymusiły generalny remont drogi wiodącej z Krakowa do Nowego Targu, zwanej potocznie Zakopianką. Kierownictwo nad pracami powierzono inżynierowi Janowi Różyckiemu, który wytyczył nowy bieg traktu.
Po wybuchu drugiej wojny światowej 1 września 1939 od południa nadjechały wojska niemieckie 2. Dywizji Pancernej generała Rudolfa Veiela. Gminy Pcim broniła Armia „Kraków” generała Antoniego Szyllinga i 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej pułkownika Stanisława Maczka (podlegająca zwierzchnictwu Naczelnego Wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego). W pierwszych dniach wojny Zakopianka zapełniła się uciekinierami, szukającymi schronienia na prowincji bądź udającymi się na wschód, w kierunku Nowego Sącza, Przemyśla i Stanisławowa. Jednostki pułkownika Maczka i batalion KOP „Wilejka” zgrupowane na pobliskich wzgórzach wzięły oddziały Wehrmachtu w krzyżowy ogień. Po chwilowym zwycięstwie i odrzuceniu wroga, otrzymał on wsparcie ciężkiej artylerii i czołgów, spychając Polaków do Zarabia w Myślenicach. Gminę Pcim w niezmienionych granicach włączono do powiatu krakowskiego (Kreis Krakau) w Generalnym Gubernatorstwie. Aresztowano wójta Oskwarka, mianując nowym sołtysem kolaboranta Franciszka Wilowskiego z Myślenic. W 1940 roku rozpoczęto wywózki na roboty przymusowe w głąb Niemiec czy wcielanie mężczyzn do Baudienstu (służby budowlanej Rzeszy), której obóz znajdował się w Płaszowie. Wprowadzono obowiązkowe kontyngenty żywności w wymiarze 50 kg zboża i 200 kg ziemniaków z hektara oraz 300 litrów mleka i 100 kg mięsa od krowy! Dodatkowo rolnicy musieli oddawać wóz siana i drzewa (jednocześnie zakazano swobodnego wyrębu w lasach). Po wybuchu wojny z Rosją Radziecką w 1941 roku kontyngenty zwiększono oraz powołano tzw. targowników, czyli urzędników (najczęściej volksdeutschów) czuwających nad terminami dostaw. Na potrzeby armii rekwirowano konie i dzwony kościelne, wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym. Narastający terror spowodował zawiązanie się komórki Związku Walki Zbrojnej „Myślenice” pod komendą plutonowego Władysława Słowika z Lubnia („Liścień”). W 1942 roku konspiracyjny ZWZ przekształcono w Armię Krajową, oddelegowując w rejon Pcimia kapitana Władysława Grodzickiego „Bronisława” z oddziałem „Murawa” („Wrona”). W podziemiu funkcjonowały też mniej liczne bojówki Stronnictwa Ludowego (Bataliony Chłopskie), dowodzone przez Michała Roga „Gruszę” oraz Ludowa Straż Bezpieczeństwa (LSB). W 1943 roku w ramach AK utworzono grupę dywersyjną kaprala Franciszka Pytlika „Gołąb” i specjalną jednostkę BCh „Iskra” Mieczysława Ślusarczyka. Niestety 21 czerwca 1943 Niemcy przeprowadzili brutalną pacyfikację Krzeczowa, zabijając 19 osób i paląc 7 domów. Ruchu oporu zawiesił działalność na jakiś czas, skupiając się na likwidacji bandytów, kolaborantów i szmalcowników. Co ciekawe, na polach dworskich w Stróży wytyczono lotnisko polowe (Flugplatz Myślenice), obsługujące lekkie samoloty zwiadowcze. W marcu 1944 roku doszło do aresztowania pułkownika Józefa Spychalskiego („Luty”), który miał przy sobie dokumenty akcji „Ubezpieczalnia” (tajna produkcja broni), kierowanej przez Jana Hołuja „Zyndrama". W efekcie 30 kwietnia (określanego później jako „czarna niedziela”) pojmano wielu członków lokalnego podziemia (około 80 osób), w tym komendanta obwodu „Murawa”. Pozostałe siły Armii Krajowej trafiły pod dowództwo podporucznika Wincentego Horodyńskiego „Kościeszy”. Część żołnierzy utworzyła osobne, nieduże oddziały partyzanckie, jak m.in.: „Zamek”, „Odwet” „Pościg”, „Prąd”, „Żółw”, „Dąb” czy „Szczerbiec”. Na potrzeby wszystkich zgrupowań na stokach Łysiny zbudowano prowizoryczną bazę z magazynami żywności, broni i radiostacją. 12 września 1944 doszło tutaj do starcia (zabito ponad 100 hitlerowców i zdobyto sporo sprzętu wojskowego), okupionego niestety obławą na akowców w rejonie Trzebuni i zmasowanym atakiem na bazę ulokowaną na górze (zaangażowano około 5 tysięcy żołnierzy, w tym jednostki SS „Galizien”). Szczęśliwie Polacy wcześniej opuścili wzniesienie, co wywołało frustrację wśród Niemców i Ukraińców, wyładowaną w pacyfikacji wsi Wiśniowa i Lipnik (spalono 121 gospodarstw). Jesienią 1944 roku w regionie zaznaczyła się obecność radzieckich zwiadowców kapitana Jewgienija Bierezniaka „Michałjowa” („Głos”) i komunistycznej grupy Armii Ludowej porucznika Tadeusza Gregorczyka „Tadka”. Jednocześnie z okolic Olkusza przybyła kompania AK „Surowiec” pod wodzą porucznika Gerarda Woźnicy „Hardego”. 21 listopada hitlerowcy przypuścili nieudany szturm na Porębę, gdzie stacjonowały oddziały „Gołębia” i „Bicza”. Następnie (28 listopada) zaatakowano jednostki AK „Żelbet” i ugrupowanie Polskiej Partii Socjalistycznej „Zamek” w Zawadce koło Krzczonowa. Mimo znacznej przewagi sił potyczka znowu okazała się spektakularną porażką okupanta (ponad 100 zabitych i rannych). Sąd państwa podziemnego wydał wyrok śmierci na kolaborującego sekretarza gminy Władysława Żebraka i jego córkę Wiktorię (kochankę żandarma Drachenberga), który naprowadził Niemców na partyzantów. W odwecie spacyfikowano wsie i przysiółki leżące u podnóży Kotunia (głównie Tokarnię). Na początku 1945 roku patrole „Hardego” stoczyły kilka niewielkich utarczek (11 stycznia odparto atak na obóz w Lesie Gościbia). Później nękano hitlerowców z zaskoczenia, napadając na transporty czy podkładając bomby pod posterunki na mostach. Ostatecznie ofensywa 38. Armii ZSRR generała pułkownika Kiryła Moskalenki w ciągu paru dniu wyparła okupantów, przynosząc Polakom nowe zniewolenie.
Po wojnie w okolicy funkcjonowały oddziały „żołnierzy wyklętych”: Dymitra Zasulskiego „Czarnego” i „Wiarusy” Józefa Świdra „Mściciela”, eliminujące najbardziej gorliwych współpracowników władzy komunistycznej i konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa (rozbite w latach 1947-1948). W latach siedemdziesiątych XX wieku zakończono elektryfikację regionu, kładąc w dolinie Raby główną linię wysokiego napięcia. Pcim rozwinął się jako ośrodek turystyczny, kultywujący folklor grupy etnograficznej Kliszczaków (od 1972 roku działa tu zespół „Pcimianie” i Gminny Ośrodek Kultury z Izbą Regionalną). W 1969 roku powstał Klub Sportowy Pcimianka, prowadzący dwie drużyny seniorów, juniorów i trampkarzy. Swoistą marką turystyczną ze schyłkowego okresu PRL był zamknięty już monumentalny zajazd „Czarny Lew”. Po 1989 roku lokalne władze rozpoczęły montaż gazociągów (1990-1994), sieci telefonicznej (1994) i kanalizacji (2001). Wzniesiono nową remizę OSP, a przy Ośrodku Zdrowia uruchomiono stację Pogotowia Ratunkowego. Na początku XXI doszło do strasznej powodzi na Rabie, która doprowadziła do uszkodzenia mostów. W 2011 roku w okolicy poprowadzono regionalny odcinek Międzynarodowego Karpackiego Szlaku Rowerowego. Następnie ruszyła budowa gimnazjum z częścią wydzieloną na przedszkole samorządowe. Obecnie miejscowość jest punktem wypadowym wycieczek na Kudłacze, pasmo Łysiny, Kotoń, a także do atrakcyjnych krajoznawczo i zabytkowo sąsiednich wsi (Łętownia, Krzeczów, Sidzina, Tokarnia, Trzebunia).

Ciekawostki

W styczniu 1955 roku w Trzebuni zginął w zasadzce UB Jan Sałapatek "Orzeł" - jeden z ostatnich w Polsce "żołnierzy wyklętych" walczących z koministyczną władzą.

Na terenie gminy Pcim obszary leśne będące we władaniu Lasów Państwowych zajmują około 700 ha.

Corocznie w lipcu w Pcimiu odbywa się festyn folklorystyczny „Święto Kliszczaka”, na którym prezentują się m.in. zespoły regionalne kultywujące tradycje górali myślenickich.

Kalendarium

1
13 wiek

początek rozwoju osadnictwa na terenie dzisiejszego Pcimia za rządów Bolesława Wstydliwego

2
30.07.1338

król Kazimierz Wielki erygował parafię pw. św. Mikołaja w przedlokacyjnej osadzie Pcim

3
02.06.1351

lokacja wsi na prawie niemieckim, która początkowo była znana jako Nedanowa Wola; zasadźcą wsi był Nedan

4
16 wiek

zasiedlano około 45% z planowanej stułanowej powierzchni wsi

5
1529

w „Księdze dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 roku” odnotowano, że czerpano meszne (missalia) z Pcimia

6
1598

w protokołach wizytacji kardynała Jerzego Radziwiłła odnotowano drewnianą świątynię pw. św. Mikołaja

7
1629

w rejestrze poborowym województwa krakowskiego odnotowano dziewięć i pół łanów kmiecych (41 ról), 16 zagrodników, ośmiu komorników bez bydła, dwóch rzemieślników i dwa młyny

8
1633

od parafii odłączył się Lubień, „zabierając” ze sobą Tenczyn, Krzeczów i Krzczonów

9
1649

konflikt sołtysa Pcimia Pawła Cellariego z chłopami o zwiększony wymiar pańszczyzny

10
1683

zmierzające pod Wiedeń oddziały hetmana litewskiego Lwa Sapiehy dopuściły się gwałtów i grabieży na tutejszych mieszkańcach

11
18 wiek

w Pcimiu ukrywał się zbójnik Antoni Złotkowski, dowódca grupy około 20 harnasi

12
1705

utworzono bractwo Matki Boskiej Różańcowej

13
od 1738 do 1762

proboszczem parafii był z Franciszek Cieniowski; w czasie jego posługi przeprowadzono remont kościoła

14
od 1751 do 1753

spór o zagarnięte nawsia i zniszczone domy zagrodników sołtysich

15
1777

część majątku nabyła Maria Krystyna Krasińska, która przekazała włości swej córce Franciszce de Carignan (secundo voto de Montléart)

16
1829

ukończenie budowy nowego kościoła, którego korpus (utrzymany w „stylu józefińskim”) połączono ze starszą wieżą z 1767 roku

17
1884

przystąpiono do modernizacji drogi cesarskiej wiodącej przez wieś w kierunku Pcimia, Rabki i Jordanowa

18
1904

ksiądz Wojciech Guzik przeprowadził generalny remont świątyni

19
1918

region dotknęła epidemia grypy hiszpanki

20
1929

badania etnograficzne nad mieszkańcami Pcimia prowadził doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, geograf Stanisław Leszczycki

21
1933

na mocy reformy administracyjnej powołano w Pcimiu gminę zbiorową

22
1934

powódź na Rabie i Trzebunce

23
1939

po zakończeniu kampanii wrześniowej gminę Pcim w niezmienionych granicach włączono do powiatu krakowskiego (Kreis Krakau) w Generalnym Gubernatorstwie;

24
1942

w rejon Pcimia oddelegowano kapitana Władysława Grodzickiego „Bronisława” z oddziałem „Murawa” („Wrona”)

25
20 wiek

z inicjatywy katechety Stanisława Fijałka w Pcimiu powstał jedyny w kraju Zakład Kształcenia Głuchoniemych

26
1961

zelektryfikowano o świątynię i zabudowania gospodarskie

27
1972

w Pcimiu zaczął działać zespół „Pcimianie” i Gminny Ośrodek Kultury z Izbą Regionalną

28
1983

z inicjatywy proboszcza Józefa Kusia rozpoczęto prace nad przedłużeniem prezbiterium i dostawieniem transeptu

29
21 wiek

wzniesiono nową remizę OSP, a przy Ośrodku Zdrowia uruchomiono stację Pogotowia Ratunkowego

Bibliografia

Sadowski Piotr, "Gmina Pcim. Monografia geograficzno-historyczna", Pcim 2003
Augustynek Kazimierz, "Dzieje powiatu myślenickiego w latach 1772-1918" , [w:] "Monografia powiatu myślenickiego" , red.Reinfuss Roman , Kraków 1972 , s. 167-284
Zinkow Julian, "Myślenice i okolice (Dobczyce, Sułkowice). Monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Beskidu Średniego oraz po przyległym rejonie Pogórza Wielickiego", Kraków 1993
Mysiński Aleksander, "Ziemia myślenicka w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)", Kraków 2003
"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", Warszawa 1880-1902

Jak cytować?

Artur Karpacz, "Pcim", [w:] "Sakralne Dziedzictwo Małopolski", 2024, źródło:  https://sdm.upjp2.edu.pl/miejscowosci/pcim

Uwaga. Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony sdm.upjp2.edu.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności